Algemene voorwaarden

Datum: 2018-10-01
Versie: 8

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Inna Gulak Pilates.
1.2 Om deel te nemen aan activiteiten bij Inna Gulak Pilates dient men zich te registreren bij Fitmanager, waarna men beschikt over een Fitmanager-account.
1.3 Na registratie en een intake kan men een strippenkaart kopen of een abonnement afsluiten, waarna men zich kan registreren voor lessen en/of privé sessies, alles overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende strippenkaart,  privé-, introductiepakket, abonnement.
1.4 Bij het registreren gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, privacy policy en het studio reglement;

ARTIKEL 2: UITSLUITING

2.1 Deelname aan een activiteit kan geweigerd worden indien de deelnemer niet (tijdig) aan haar/zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan;
2.2 Een deelnemer kan ten alle tijden tijdelijk of permanent worden uitgesloten van de activiteiten indien deze zich niet houdt aan het studio reglement en de algemene voorwaarden van Inna Gulak Pilates;
2.3 Bij uitsluiting zal artikel 14 worden gehanteerd;

ARTIKEL 3: LESROOSTER EN LESTIJDEN

3.1 Het actuele lesrooster staat vermeld op de website en de club portal Fitmanager;
3.2 De activiteiten duren 55 minuten;
3.3 Iedere deelnemer dient 5-10 minuten voor een activiteit aanwezig te zijn;
3.4 Bij te late binnenkomst mag de deelnemer niet meer deelnemen aan de activiteit; Deze activiteit wordt afgeschreven en komt niet in aanmerking voor een inhaalmoment;
3.5 Iedere deelnemer met een abonnement wordt op basis van ervaring, mogelijkheden en beschikbaarheid in een vaste groep met vaste lesdag(en) en tijd(en) ingedeeld;
3.6 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, het lesrooster aan te passen.
3.7 Indien aan een les structureel 3 of minder deelnemers deelnemen, behoudt Inna Gulak Pilates zich het recht voor een les voor onbepaalde tijd te annuleren en klanten -in overleg- in een passende les op een ander moment in te delen.
3.8 Indien aan een les incidenteel 3 of minder deelnemers deelnemen, behoudt Inna Gulak Pilates zich het recht voor een les eenmalig te annuleren en de deelnemers -in overleg- in een passende les te plaatsen.

ARTIKEL 4: JAARROOSTER

4.1 Een lesjaar heeft 52 weken waarvan 44 lesweken.
4.2 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor om de indeling van het jaarrooster in de loop van een lesjaar aan te passen.
4.3 De niet ingeplande dagen dienen als reservedagen bij afwezigheid van de docente.
4.4 Gedurende feestdagen, vakanties en overige dagen volgens het jaarrooster van Inna Gulak Pilates worden er geen lessen gegeven. Deze ingeplande vakantie, studie en feestdagen en de daarbij e.v.t. vervallen lessen vallen buiten de 44 lesweken en komen niet in aanmerking voor een inhaalmoment.

ARTIKEL 5: AFWEZIGHEID DOCENT

5.1 Bij afwezigheid van meer dan 6 lesdagen (1 lesweek)  van de docent door ziekte zal er voor vervanging worden gezorgd.
5.2 Indien er geen vervanging  van docent mogelijk is zal er, voor zover mogelijk en toelaatbaar, extra inhaalmomenten worden ingepland of  de gemiste lesweek in mindering worden gebracht op het maandbedrag van het abonnement en/of zal de einddatum van de strippenkaarten met het aantal gemiste lesweken worden verlengd.

ARTIKEL 6: TARIEVEN

6.1 De vermelde tarieven in de Fitmanager shop en de website zijn incl. 9% btw en per persoon.
6.2 Zakelijke facturen vallen onder het hoog BTW tarief van 21%.
6.3 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven te indexeren en te verhogen. Als leidraad zal de Consumentenprijsindex (CPI) worden gehanteerd.
6.4 De aanpassing van de tarieven zal op een redelijke termijn naar iedere klant worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 7: MAANDABONNEMENTEN

7.1 De tarieven van de maand abonnementen zijn gebaseerd op 44 lesweken per jaar.
7.2 De looptijden van de abonnementen bedragen, 3 maanden 11 lesweken, 6 maanden 22 lesweken en 12 maanden 44 lesweken.
7.3 Met een abonnement heb je gedurende de overeengekomen looptijd een vaste les op een vaste tijd en dag. Een activiteit kan daarbij door de deelnemer worden verplaatst volgens artikel 12.
7.4 De abonnementen worden na het verlopen van de einddatum, zonder opzegging of verlenging van de deelnemer, automatisch met een maand verlengd.
7.5 Na het verlopen van de abonnementen zijn deze per maand opzegbaar rekening houdende met een maand opzegtermijn.
7.6  Opzegging dient te allen tijde schriftelijk per mail te gebeuren;
7.7 De abonnementen dienen middels een doorlopende automatische incasso via Fitmanager te worden voldaan.
7.8 De eerste betaling van een abonnement dient via fitmanager en Ideal te worden voldaan. Deze eerste betaling dient meteen als machtiging voor de automatische incasso van de volgende maanden.
7.9  Het abonnementsbedrag zal tussen de 25e en 30e dag van de maand van de rekening van de deelnemer worden afgeschreven;
7.10 Abonnementen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden;
7.11 Een abonnement kan, indien mogelijk en toelaatbaar in goed overleg met de docente qua lesindeling en/of type les worden aangepast. Bij aanpassing zal er een nieuwe looptijd van 3, 6 of 12 maanden vanaf start datum van de eerste les worden gehanteerd;
7.12 Een abonnement kan niet tussentijds worden gedowngraded van 2 lessen per week naar 1 les per week of van looptijd worden gewijzigd;
7.13 Alle abonnementen starten vanaf de datum van de eerst deelgenomen les.
7.14 Afhankelijk van de startdatum zal de eerste termijn van het maandbedrag worden aangepast naar de volgende percentages: 1-8e dag 100%, 8-15e dag 75%, 15-23e dag 50%, 23e of later 25%.

ARTIKEL 8: STRIPPENKAARTEN

8.1 De strippenkaart is geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal strippen en type lessen;
8.2 Strippenkaarten zijn geldig gedurende de bij de aankoop van de strippenkaart vermelde periode;
8.3 De strippenkaarten zijn maximaal 2 maanden geldig bij 5 strippen, en 4 maanden geldig bij 10 strippen.
8.4 De geldigheidstermijn van de strippenkaart start bij deelname van de eerste deelgenomen les;
8.5 Strippenkaarten dienen voor deelname eerste les te worden voldaan;
8.6 Betaling van de strippenkaarten geschiedt middels iDeal;
8.7 Strippenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden;
8.8 Wanneer de deelnemer besluit om gedurende de geldigheid van de leskaart niet meer naar de lessen te komen is restitutie van lesgeld niet mogelijk;
8.9 Met een strippenkaart heb je geen vaste les of groep. Het inplannen en boeken van een les dient altijd door de deelnemer via fitmanager te worden gedaan.;
8.10 Wanneer een activiteit door de docente wordt geannuleerd wordt de strip van de gemiste les automatisch bij het tegoed opgeteld;
8.11 Voor afmelden van activiteiten met een strippenkaart wordt artikel 12 gehanteerd;

ARTIKEL 9: INTRODUCTIEPAKKETTEN

9.1 Introductiepakket Basic en Plus zijn geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal strippen en type lessen;
9.2 Introductiepakketten zijn geldig gedurende de bij de aankoop van de strippenkaart vermelde periode;
9.3 De geldigheidstermijn van het introductiepakket start bij deelname van de eerste deelgenomen activiteit;
9.4 Introductiepakketten dienen voor deelname eerste activiteit te worden voldaan;
9.5 Betaling van de introductiepakketten geschiedt middels iDeal;
9.6 Introductiepakketten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden;
9.7 Activiteiten worden bij een introductiepakket altijd met de docente ingepland;
9.8 Wanneer de deelnemer besluit om gedurende de geldigheid van het introductiepakket niet meer naar de activiteiten te komen is restitutie van lesgeld niet mogelijk;
9.9 Wanneer een activiteit door de docente wordt geannuleerd wordt de strip van de gemiste activiteit automatisch bij het tegoed opgeteld;
9.10 Voor afmelden van activiteiten met een introductiepakket wordt artikel 12 gehanteerd;

ARTIKEL 10: PRIVÉ SESSIES

10.1 De privé sessie en pakket is geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal strippen en type lessen;
10.2 Privé sessies zijn geldig gedurende de bij de aankoop van de strippenkaart vermelde periode;
10.3 Privé sessie pakketten zijn maximaal 2 maanden geldig bij 5 strippen, en 4 maanden geldig bij 10 strippen;
10.4 De geldigheidstermijn van een privé sessie pakket start bij deelname van de eerste deelgenomen activiteit;
10.5 Privé sessie(s) en pakketten dienen voor deelname eerste activiteit te worden voldaan;
10.6 Betaling van een privé sessie of pakket geschiedt middels iDeal;
10.7 Privé sessie(s) en pakketten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden;
10.8 Wanneer de deelnemer besluit om gedurende de geldigheid van een pakket of sessie niet meer naar de activiteiten te komen is restitutie van lesgeld niet mogelijk;
10.9 Activiteiten worden bij een privé sessiepakketten altijd met de docente ingepland;
10.10 Wanneer een activiteit door de docente wordt geannuleerd wordt de strip van de gemiste les automatisch bij het tegoed opgeteld;
10.11 Voor afmelden van activiteiten met een strippenkaart wordt artikel 12 gehanteerd;

ARTIKEL 11: BIJZONDERE BEPALINGEN BETALINGEN

11.1 Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Inna Gulak Pilates over het verschuldigde bedrag een rente ad 5% per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag;
11.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er ook administratiekosten ad € 30 per factuur in rekening gebracht worden;
11.3 Indien Inna Gulak Pilates door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Inna Gulak Pilates op deze kunnen worden verhaald;
11.4 Bij niet tijdig betalen zal artikel 2 worden gehanteerd.

ARTIKEL 12: ACTIVITEITEN ANNULEREN & VERPLAATSEN DOOR KLANT

12.1 Een activiteit dient minimaal 16 uur (groepslessen) of 12 uur (privé sessies) voor aanvang via Fitmanager te worden geannuleerd;
12.2 Een activiteit de laat is afgemeld wordt in rekening gebracht en komt niet in aanmerking voor een inhaalmoment;
12.3 Een activiteit die op tijd door de klant via Fitmanager is geannuleerd komt in aanmerking voor een inhaalmoment;
12.4 De verplaatste activiteit / inhaalmoment dient in dezelfde week te worden ingepland als de oorspronkelijke activiteit;
12.5 Een gewijzigde / verplaatste activiteit komt te vervallen indien deze nogmaals door de klant wordt geannuleerd.
12.6 Gemiste en/of verplaatste activiteiten kunnen nooit als tegoed worden opgespaard;
12.7 Afhankelijk van het soort abonnement kan er een maximaal aantal activiteit per maand worden verplaatst: Maandabonnement 1 les per week: 1 les per maand te verplaatsen;
Maandabonnement 2 lessen per week: 2 lessen per maand te verplaatsen;

ARTIKEL 13: ABONNEMENT TIJDELIJK BEVRIEZEN

13.1 Bij ziekte, revalidatie, opname ziekenhuis of zwangerschap of andere persoonlijke omstandigheden kan het abonnement in goed overleg met de docent met een maximum van 1x per jaar worden bevroren voor een nader te bepalen en overeen te komen periode met een maximum van twee maanden.
13.2 Het aanvragen van een tijdelijke bevriezing van het abonnement dient te allen tijde schriftelijk per mail te geschieden. De deelnemer dient een schrijven te verstrekken met daarin een toelichting  en een verzoek tot pauzeren van het abonnement aangevuld met een ondertekend schrijven van haar/zijn behandelaar.
13.3 Er kan geen garantie worden gegeven dat de gereserveerde plaats na het hervatten van het abonnement weer voor de deelnemer beschikbaar is.

ARTIKEL 14: RESTITUTIE ABONNEMENTSGELDEN

14.1 Restitutie van het abonnementsgeld van (gemiste/niet tijdig afgemelde) (introductie)lessen en/of privé sessie is niet mogelijk.
14.2 Restitutie van het abonnementsgeld bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging is niet mogelijk.
14.3 Restitutie van strippen en/of abonnementsgeld bij tijdelijke en/of permanente toezegging tot de studio is niet mogelijk.

ARTIKEL 15: OPZEGGEN ABONNEMENT

15.1 Tussentijdse opzegging en/of beëindiging van een 3, 6 of 12 maanden abonnement is niet mogelijk, buiten onderstaande uitzonderingen volgens artikel 15.2;
15.2 Een abonnement kan alleen tussentijds worden ontbonden indien er sprake is van verhuizing (>25 km van leslocatie) overlijden deelnemer, langdurige ziekte / ziekenhuis opname en/of revalidatie traject deelnemer;
15.3 Bij ziekte / revalidatie dient de deelnemer een schrijven te verstrekken met daarin een toelichting  en een verzoek tot opzegging van het abonnement aangevuld met een ondertekend schrijven van haar/zijn behandelaar.
15.4 Opzegging dient ten allen tijde schriftelijk per mail te gebeuren;
15.5 Opzegging dient ten allen tijde met de docente te worden overlegd. Deze kan niet eenzijdig worden opgezegd;
15.6  De opzegtermijn is een maand bij opzegging;

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

16.1 Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico.
16.2 Iedere deelnemer dient ten alle tijden de docent te informeren over haar/zijn (gewijzigde) gezondheid, fysieke- mentale gesteldheid en over eventuele verandering(en) hierin.
16.3 Inna Gulak Pilates is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit;

ARTIKEL 17: PERSOONLIJKE GEGEVENS

17.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en worden door de docente uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt.
17.2 Bij beëindiging van een abonnement worden deze persoonlijke gegevens verwijderd;
17.3 Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u door naar de Privacy Policy van Inna Gulak Pilates. Deze is terug te vinden op de website en kan op aanvraag op papier worden verstrekt;

ARTIKEL 18: OVERIG

18.1 Waar de algemene voorwaarden en het studio Reglement niet in voorziet, beslist Inna Gulak Pilates
18.2 Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie;
18.3 Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Inna Gulak Pilates;
18.4 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen;
18.5 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen;