Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING DEELNEMER

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Inna Gulak Pilates;

1.2 Om deel te nemen aan activiteiten bij Inna Gulak Pilates dient men zich te registreren bij Virtuagym, waarna men beschikt over een Virtuagym-account;

1.3 Na registratie en een intake kan men zich middels een strippenkaart registreren voor lessen en/of privé sessies, alles overeenkomstig de voorwaarden van het soort strippenkaart, pakket en activiteit;

1.4 Bij het registreren gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, privacy policy en het studio reglement;

ARTIKEL 2: UITSLUITING DEELNEMER

2.1 Deelname aan een activiteit kan geweigerd worden indien de deelnemer niet (tijdig) aan haar/zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan;

2.2 Een deelnemer kan ten alle tijden tijdelijk of permanent worden uitgesloten van de activiteiten indien deze zich niet houdt aan het studio reglement en de algemene voorwaarden van Inna Gulak Pilates;

ARTIKEL 3: LES- JAARROOSTER EN LESTIJDEN

3.1 Het actuele lesrooster staat vermeld op de website en de club portal Virtuagym;

3.2 De activiteiten duren 55 minuten;

3.3 Iedere deelnemer dient 2-5 minuten voor een activiteit aanwezig te zijn;

3.4 Bij te late binnenkomst mag de deelnemer niet meer deelnemen aan de activiteit; Deze activiteit wordt afgeschreven en komt niet in aanmerking voor een inhaalmoment;

3.5 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, het lesrooster aan te passen;

3.6 Indien de bezetting bij een activiteit 50% of minder bedraagt, behoudt Inna Gulak Pilates zich het recht voor een les voor onbepaalde tijd te annuleren en klanten -in overleg- in een passende les op een ander moment in te delen;

3.7 Een lesjaar heeft 52 weken waarvan 40 – 44 lesweken;

3.8 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor om de indeling van het jaarrooster in de loop van een lesjaar aan te passen;

3.9 Gedurende feestdagen, vakanties en overige dagen volgens het jaarrooster van Inna Gulak Pilates worden er geen lessen gegeven. Deze ingeplande vakantie, studie en feestdagen en de daarbij e.v.t. vervallen lessen vallen buiten de lesweken en komen niet in aanmerking voor compensatie;

3.10 Bij afwezigheid van meer dan 5 werkdagen (1 lesweek)  van de docent door ziekte zal er voor vervanging worden gezorgd;

3.11 Indien er geen vervanging  van docent mogelijk is zal de einddatum van de strippenkaarten en abonnementen met het aantal gemiste lesweken worden verlengd;

ARTIKEL 4: TARIEVEN

4.1 De vermelde tarieven in de Webshop en de website zijn incl. 9% btw en per persoon;

4.2 Zakelijke facturen vallen onder het hoog BTW tarief van 21%;

4.3 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, de tarieven te verhogen;

4.4 De aanpassing van de tarieven zal op een redelijke termijn naar iedere klant worden gecommuniceerd;

4.6. Verhoging van tarieven zal maximaal 1 keer per jaar plaatsvinden aan het begin van het nieuwe kalenderjaar;

ARTIKEL 5: MAANDABONNEMENTEN

5.1 De tarieven van de maand abonnementen zijn gebaseerd op 44 lesweken per jaar.

5.2 De looptijden van de abonnementen bedragen, 3 maanden 11 lesweken, 6 maanden 22 lesweken en 12 maanden 44 lesweken.

5.3 Met een abonnement heb je gedurende de overeengekomen looptijd een X aantal credits waarmee zelf je activiteit in kan plannen. Een activiteit kan daarbij door de deelnemer worden verplaatst volgens artikel 8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de deelname van de activiteiten en de planning ervan.

5.4 De abonnementen worden na het verlopen van de einddatum, zonder opzegging of verlenging van de deelnemer, niet verlengd.

5.5 De abonnementen worden middels een doorlopende automatische incasso via Virtuagym en Mollie voldaan. Het bedrag zal tussen de 25 – 30 dag van de maand worden geïncasseerd.

5.6 De eerste betaling van een abonnement dient via Virtuagym en Ideal te worden voldaan. Deze eerste betaling dient meteen als machtiging voor de automatische incasso van de volgende maanden.

5.7 Abonnementen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden;

5.8 Een abonnement kan, indien mogelijk en toelaatbaar in goed overleg met de docente qua lesindeling en/of type les worden aangepast. Bij aanpassing zal er een nieuwe looptijd van 3, 6 of 12 maanden vanaf start datum van de eerste les worden gehanteerd;

5.9 Een abonnement kan niet tussentijds worden gedowngraded van 2 lessen per week naar 1 les per week of van looptijd worden gewijzigd;

5.10 Alle abonnementen starten vanaf de datum van de eerst deelgenomen les.

5.11 Afhankelijk van de startdatum zal de eerste termijn van het maandbedrag worden aangepast naar ratio.

5.12 Bij langdurige ziekte, revalidatie, opname ziekenhuis kan het abonnement in goed overleg met de docent met een maximum van 1x per jaar worden bevroren met een maximale termijn van 1 maand;

5.13 Het aanvragen van een tijdelijke bevriezing van het abonnement dient te allen tijde schriftelijk per mail te geschieden. De deelnemer dient een schrijven te verstrekken met daarin een toelichting  en een verzoek tot pauzeren van het abonnement aangevuld met een ondertekend schrijven van haar/zijn behandelaar.

5.14 Er kan geen garantie worden gegeven dat de gereserveerde plaats na het hervatten van het abonnement weer voor de deelnemer beschikbaar is.

5.15 Restitutie van het abonnementsgeld van gemiste-,niet tijdig afgemelde, niet deel genomen (introductie)lessen en/of privé sessie is niet mogelijk;

5.16 Restitutie van het abonnementsgeld, bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging is niet mogelijk;

5.17 Restitutie van strippen en/of abonnementsgeld bij tijdelijke en/of permanente toezegging tot de studio is niet mogelijk;

5.18 Voor afmelden van activiteiten wordt artikel 8 gehanteerd;

ARTIKEL 6: STRIPPEN: STRIPPENKAARTEN, LOSSE LESSEN, INTRODUCTIEPAKKETTEN, PRIVE SESSIE(S)

6.1 De strippen zijn geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal strippen en type activiteiten;

6.2 Strippenkaarten, startpakketten en/of privé sessies zijn geldig gedurende de bij de aankoop vermelde periode;

6.3 De geldigheidstermijn start bij aankoop van een strippenkaart;

6.4 Strippenkaarten, startpakketten, intake / privé sessie(s) dienen voor deelname eerste activiteit te worden voldaan;

6.5 Betaling van de geschiedt middels iDeal via de webshop van de studio;

6.6 Strippenkaarten, startpakketten, intake / privé sessies zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden;

6.7 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de deelname van de activiteiten en de planning ervan;

6.8 Wanneer de deelnemer niet meer naar de activiteiten komt en/of geen gebruik maakt meer maakt gedurende de geldigheid van de strippen is restitutie van het gekozen pakket en/of sessie niet mogelijk;

6.9 Met een strippenkaart heb je geen vaste les of groep. Het inplannen en boeken van een les dient altijd door de deelnemer via Virtuagym te worden gedaan;

6.10 Wanneer een activiteit door de docente wordt geannuleerd wordt de strip van de gemiste les automatisch bij het tegoed opgeteld;

6.11 Restitutie van aangekochte strippen van gemiste-,niet tijdig afgemelde, niet deel genomen (introductie)lessen en/of privé sessie is niet mogelijk;

6.12 Restitutie van aangekochte strippen, bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging is niet mogelijk;

6.13 Restitutie van strippen bij tijdelijke en/of permanente toezegging tot de studio is niet mogelijk;

6.14 Voor afmelden van activiteiten wordt artikel 8 gehanteerd;

ARTIKEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN BETALINGEN

7.1 Indien Inna Gulak Pilates door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Inna Gulak Pilates op deze kunnen worden verhaald;

7.2 Bij niet tijdig betalen zal artikel 2 worden gehanteerd;

ARTIKEL 8: ACTIVITEITEN ANNULEREN & VERPLAATSEN DOOR DEELNEMER

8.1 Een activiteit dient minimaal 12 uur (groepslessen) of 12 uur (privé sessies) voor aanvang uitsluitend via Virtuagym te worden geannuleerd;

8.2 Een activiteit die te laat is afgemeld wordt in rekening gebracht en komt niet in aanmerking voor een inhaalmoment. De strip wordt in minder gebracht van het saldo;

8.3 Wanneer er een activiteit op tijd door de klant via Virtuagym is geannuleerd zal de strip automatisch als tegoed bij het account worden geplaatst;

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

9.1 Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico;

9.2 Iedere deelnemer dient ten alle tijden de docent te informeren over haar/zijn (gewijzigde) gezondheid, fysieke- mentale gesteldheid en over eventuele verandering(en) hierin;

9.3 Inna Gulak Pilates is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit;

ARTIKEL 10: PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en worden door de docente uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt;

10.2 Bij beëindiging van een abonnement worden deze persoonlijke gegevens verwijderd;

10.3 Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u door naar de Privacy Policy van Inna Gulak Pilates. Deze is terug te vinden op de website en kan op aanvraag op papier worden verstrekt;

10.4 Gedurende de trainingen kunnen er opname worden gemaakt voor training en promotie doeleinden. De deelnemer geeft Inna Gulak Pilates het recht deze beelden te gebruiken;

ARTIKEL 11: OVERIG

11.1 Waar de algemene voorwaarden en het studio Reglement niet in voorziet, beslist Inna Gulak Pilates

11.2 Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie;

11.3 Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Inna Gulak Pilates;

11.4 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen;

11.5 Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen;