Inna Gulak Pilates

de Pilates Studio voor Venlo en omstreken

Voorwaarden

Datum: 2018-05-23
Versie: 7ALGEMENE VOORWAARDEN INNA GULAK PILATES                            

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING  
De inschrijving komt tot stand d.m.v. het door de deelnemer volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en registreren via Fitmanager.
Bij het inschrijven en het ondertekenen van de registratie via Fitmanager gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van Inna Gulak Pilates en de privacy policy van Inna Gulak Pilates. Een deelnemer heeft het recht om deel te nemen aan de Pilates lessen en privé sessies wanneer deze zich via fitmanager heeft geregistreerd.

ARTIKEL 2: UITSLUITING
Deelname aan een les of privé sessie kan geweigerd worden indien: 1. de deelnemer niet (tijdig) aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 2. Een deelnemer zich niet heeft geregistreerd via de club portal van Inna Gulak Pilates: Fitmanager.

ARTIKEL 3: LESROOSTER EN LESTIJDEN
Het actuele lesrooster staat vermeld op de website en fitmanager. De lessen duren 55 minuten. Iedere deelnemer dient 10 minuten voor de les aanwezig te zijn. Bij te late binnenkomst van meer dan 10 minuten mag de deelnemer niet meer deelnemen aan de les. Deze les telt als een volledige les en kan niet worden ingehaald. Iedere deelnemer wordt op basis van ervaring, mogelijkheden en beschikbaarheid in een vaste groep met vaste lesdag(en) en tijd(en) ingedeeld. Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, het lesrooster in goed overleg met de deelnemers aan te passen. Indien aan een les structureel 3 of minder deelnemers deelnemen, behoudt Inna Gulak Pilates zich het recht voor een les voor onbepaalde tijd te annuleren en klanten -in overleg- in een passende les op een ander moment in te delen. Indien aan een les incidenteel 3 of minder deelnemers deelnemen, behoudt Inna Gulak Pilates zich het recht voor een les eenmalig te annuleren en de deelnemers -in overleg- in een passende les op een ander moment in te laten halen.

ARTIKEL 4: JAARROOSTER
Een lesjaar heeft 52 weken waarvan 44 lesweken. De indeling van het jaarrooster kan in de loop van het jaar, indien benodigd, aangepast worden. De niet ingeplande dagen dienen als reservedagen bij afwezigheid van de docent door ziekte, studie of vakantie. Gedurende de feestdagen, vakanties en overige dagen volgens het jaarrooster van Inna Gulak Pilates worden er geen lessen gegeven. Deze ingeplande vakantie, studie en feestdagen en de daarbij e.v.t. vervallen lessen zijn niet in te halen en vallen buiten de 44 lesweken en het abonnement.
 
ARTIKEL 5: AFWEZIGHEID DOCENT
Bij afwezigheid van meer dan 5 lesdagen (1 lesweek)  van de docent door ziekte zal er voor vervanging worden gezorgd. Indien er geen vervanging mogelijk is zullen er, voor zover mogelijk en toelaatbaar, extra inhaallessen worden ingepland of zal de einddatum van het abonnement met het aantal gemiste lesweken worden verlengd.

ARTIKEL 6: TARIEVEN
De vermelde tarieven zijn incl. 6% btw en per persoon. De tarieven zijn alleen geldig voor de leslocatie Lebe Vital aan de Kaldenkerkerweg te Venlo. Inna Gulak Pilates behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht door verhoging van o.a. huur- en verzekeringskosten, de tarieven met een maximum van 1 x per jaar te indexeren. Als leidraad zal de Consumentenprijsindex (CPI) worden gehanteerd. De aanpassing van de tarieven zal op een redelijke termijn naar iedere klant worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 7: MAANDABONNEMENTEN
De tarieven van de maand abonnementen zijn  gebaseerd op 44 lesweken per jaar. De abonnementen worden na het verlopen van de einddatum, zonder opzegging of verlenging van de deelnemer, automatisch met een maand verlengd. De abonnementen dienen middels een doorlopende automatische incasso te worden voldaan. De eerste betaling van de een abonnement dient via fitmanager en ideal te worden voldaan. Tussen de 25 e en 30 e dag van de maand zal het maandbedrag van het abonnement van de rekening worden afgeschreven. De abonnementen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
Een abonnement kan, indien mogelijk en toelaatbaar in goed overleg met de docente qua lesindeling en/of type les worden aangepast. Bij aanpassing van het desbetreffende maandabonnement zal een nieuwe termijn van 6 of 12 maanden worden gehanteerd vanaf de start datum van de eerste les. 
Een abonnement kan niet tussentijds worden gedowngraded van 2 lessen per week naar 1 les per week. Alle abonnementen starten vanaf de datum van de eerst deelgenomen les. 

ARTIKEL 8: FLEXKAARTEN
Een flexkaart bevat 10 mat- of apparatus of TRX lessen en geven de deelnemer de mogelijk om de lessen flexibel en naar eigen wens binnen 4 maanden in te plannen. Het inplannen en boeken van een les dient altijd via fitmanager te worden gedaan. Flexkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden. De Flexkaarten zijn maximaal 4 maanden geldig. Flexkaarten dienen voor deelname eerste les
te worden voldaan. De geldigheidstermijn van de flexkaart start bij deelname van de eerste deelgenomen les.


ARTIKEL 9: INTRODUCTIEPAKKETTEN
Het introductiepakket basic bevat een gecombineerde intake/privé sessie van 60 min en 2 matlessen. Introductiepakket plus bevat een intake, 1 personal training en 3 verschillende lessen: Mat en Apparatus. Het introductiepakket is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden. De introductiepakketten zijn maximaal 1 maand geldig. Introductiepakketten dienen voor  deelname eerste les te worden voldaan. De geldigheidstermijn van het introductiepakket start bij deelname van de eerste deelgenomen les.

ARTIKEL 10: PRIVÉ SESSIES
Privé sessies zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden. Een geboekte en betaalde privé sessie is 1 maand geldig. Privé sessie pakketten met 10 sessies zijn 6 maanden geldig. Privé sessies dienen voor deelname sessie te worden voldaan.  

ARTIKEL 11: AFMELDEN / ANNULEREN LES(SEN) EN PRIVÉ SESSIES

Een (proef)les dient door de klant minimaal 16 uur voor aanvang van de les of sessie via fitmanager te worden geannuleerd. Een privé sessie 12 uur voor aanvang. Bij niet tijdige afmelding of zonder kennisgeving niet komen opdagen telt als een volledige les/privé sessie en komt niet in aanmerking voor een e.v.t. inhaalmoment.  

ARTIKEL 12: LES(SEN) INHALEN
Een gemiste of geannuleerde (introductie)les kan in aanmerking komen voor een inhaalmoment indien deze tijdig per (minimaal 16 uur vooraanvang) via fitmanager is geannuleerd.  Gemiste lessen kunnen niet als tegoed worden opgespaard en dienen in dezelfde week en maand te in god overleg met de docente te worden ingehaald. Een in te halen les vervalt wanneer deze na het definitief inplannen door de deelnemer wordt geannuleerd.  
Maandabonnement 1 les per week: 2 lessen per maand inhalen
Maandabonnement 2 lessen per week: 4 lessen per maand inhalen.

ARTIKEL 13: ABONNEMENT TIJDELIJK BEVRIEZEN
Bij langdurige afwezigheid van de klant door ziekte, revalidatie, opname ziekenhuis of zwangerschap of andere persoonlijke omstandigheden kan het abonnement in goed overleg met de docent met een maximum van 1x per jaar worden bevroren voor een nader te bepalen en overeen te komen periode met een maximum van twee maanden. Het aanvragen van een tijdelijke bevriezing van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren. Het schrijven dient te worden voorzien van een ondertekend schrijven van de behandelaar en/of arts met daarin een diagnose en toelichting. Het abonnement wordt na de laatste incassoronde van die maand voor de overeengekomen periode stopgezet. Er is geen garantie dat de gereserveerde plaats na het hervatten van het abonnement weer voor de deelnemer beschikbaar is.  

ARTIKEL 14: RESTITUTIE ABONNEMENTSGELD

Restitutie van het abonnementsgeld van (gemiste/niet tijdig afgemelde) (introductie)lessen en/of privé sessie is niet mogelijk. Restitutie van het abonnementsgeld bij tussentijdse opzegging en/of beëindiging is niet mogelijk.

ARTIKEL 15: OPZEGGEN ABONNEMENT
Tussentijdse opzegging en/of beëindiging van 6 of 12 maanden abonnement is niet mogelijk. Een abonnement kan alleen tussentijds worden ontbonden bij verhuizing (>25 km van leslocatie) overlijden of ziekte van de deelnemer. Bij ziekte dient de deelnemer een schrijven te verstrekken met daarin een toelichting  en een verzoek tot opzegging van het abonnement aangevuld met een ondertekend schrijven van haar/zijn behandelaar met daarin de gestelde diagnose en toelichting. Het abonnement wordt na ontvangst van het schrijven na de laatste incassoronde van de desbetreffende maand geannuleerd.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Deelname aan de (introductie)lessen en/of privésessies is geheel op eigen risico. Iedere deelnemer dient ten alle tijden de docent te informeren over haar/zijn (gewijzigde) gezondheid, fysieke- mentale gesteldheid en over eventuele verandering(en) hierin. Inna Gulak Pilates is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een Pilates (proef)les of privé sessie.

ARTIKEL 17: PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en worden door de docent uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt. Bij beëindiging van een abonnement worden deze persoonlijke gegevens vernietigd.
Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u door naar de 
Privacy Policy van Inna Gulak Pilates.

Opbellen
E-mail
Info